Voorwaarden

OVERZICHT

Door gebruik te maken van, toegang te krijgen tot of te kopen van deze website ("Site"), die eigendom is van en wordt beheerd door SnackPilot, erkent u dat u de volgende Servicevoorwaarden ("Voorwaarden" of "Overeenkomst") hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Als u op enig moment niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik deze site dan niet. SnackPilot zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te herzien door dit bericht bij te werken. Lees en bekijk deze Voorwaarden regelmatig. Als voorwaarde voor uw gebruik van deze site gaat u ermee akkoord dat u ten minste 18 jaar oud bent of de site bezoekt onder toezicht van een volwassene of voogd en dat u de bevoegdheid bezit om een bindende juridische overeenkomst aan te gaan. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site via een browser. We behouden ons het recht voor om de producten en diensten die beschikbaar zijn op de site te herzien en om regels en beperkingen op te leggen voor het gebruik van de site of om uw toegang tot een deel of de hele site te beperken zonder voorafgaande kennisgeving. We behouden ons het recht voor om uw toegang op elk moment en om welke reden dan ook in te trekken, ook als gevolg van een schending van deze voorwaarden, zonder voorafgaande kennisgeving. SnackPilot zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van de Site, accepteert u deze Voorwaarden, zonder beperking of kwalificatie. U mag geen enkel deel van de site gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden. Prijsinformatie op deze site kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij verlenen u een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving aan u, de producten en diensten die beschikbaar zijn op de site te herzien en om enig aspect van de site te wijzigen, op te schorten of stop te zetten en we zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij om dit te doen. We kunnen ook regels en beperkingen opleggen aan het gebruik van de site of uw toegang tot een deel of de hele site beperken zonder voorafgaande kennisgeving of boete. Als u de site blijft gebruiken, betekent dit dat u dergelijke wijzigingen accepteert.


SECTIE 1 – GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij geven u toestemming om toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken voor persoonlijk gebruik, en om de inhoud van deze site te kopiëren, te verspreiden en te verzenden voor zover dit kopiëren, verspreiden en verzenden automatisch gebeurt via uw browsersoftware, incidenteel bij het gebruik van de site voor uw persoonlijk gebruik. Geen enkel gemechaniseerd of ander systematisch proces voor het verzamelen van informatie van deze site voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot enig commercieel doel, is toegestaan. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij schriftelijk toegestaan. U stemt er verder mee in geen eigendomsvermeldingen van materiaal gedownload van deze site te wijzigen of te verwijderen. U mag een kopie afdrukken van de informatie die op deze site wordt weergegeven voor persoonlijk gebruik. Dat betekent dat u, behalve zoals hierboven uiteengezet, geen informatie mag wijzigen, opnieuw formatteren, kopiëren, weergeven, distribueren, verzenden, publiceren, licentiëren, afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen die is verkregen door uw gebruik van deze site. Deze beperking houdt onder andere in dat u geen enkel deel van deze site op uw eigen website mag spiegelen of via uw eigen website resultatenpagina\'s of andere informatie van deze site mag weergeven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Voor alle duidelijkheid, u erkent en gaat ermee akkoord dat uw toegang tot en gebruik van de site u geen enkel recht geeft om de naam, gelijkenis, afbeelding, handtekening, biografische informatie of andere publiciteitsrechten of intellectuele eigendomsrechten van onze beroemdheid te gebruiken woordvoerders die op de site te vinden zijn. We behouden ons het recht voor om informatie, kenmerken en functies van de site te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen u de toegang tot de gehele of een deel van de site ontzeggen zonder voorafgaande kennisgeving als u zich inlaat met gedrag of activiteiten waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze in strijd zijn met deze overeenkomst, onze rechten of de rechten van een derde partij. We kunnen u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen om u toegang te geven tot en gebruik te maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht gemachtigd te zijn om toegang te krijgen tot de site en deze te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met deze voorwaarden en SnackPilot geen verplichting om de autorisatie of bron van dergelijke toegang tot of gebruik van de Site te onderzoeken. U bent als enige verantwoordelijk voor alle toegang tot en gebruik van deze site door iedereen die het wachtwoord en de identificatie gebruikt die oorspronkelijk aan u zijn toegewezen, ongeacht of dergelijke toegang tot en gebruik van deze site daadwerkelijk door u is geautoriseerd, inclusief maar niet beperkt tot alle communicatie en transmissies en alle verplichtingen (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen) die voortvloeien uit dergelijke toegang of gebruik. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U stelt onmiddellijk op de hoogte SnackPilot enig ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de beveiliging van deze site. U kunt e-mails ontvangen met betrekking tot uw account of promoties voor speciale aanbiedingen, inclusief aanbiedingen van derden.


SECTIE 2 – INSCHRIJVING EN LIDMAATSCHAP

Maandboxen voor SnackPilot andere abonnementsboxen die van tijd tot tijd worden aangeboden, worden naar uw adres verzonden op het door u opgegeven adres. U kunt e-mails ontvangen met betrekking tot uw account of promoties voor speciale aanbiedingen, inclusief aanbiedingen van derden. U kunt uw lidmaatschap op elk moment kosteloos annuleren via uw klantenportal of door contact op te nemen met onze klantenondersteuning. Raadpleeg het Helpcentrum voor meer informatie.


SECTIE 3 – FACTURERING EN BETALINGEN

Als lid gaat u akkoord met de volgende voordelen en voorwaarden: u moet ons nauwkeurige contact- en betalingsinformatie verstrekken, inclusief naam, verzendadres en creditcard- of bankpasnummer. Zorg ervoor dat u deze informatie altijd up-to-date houdt. We bewaren uw betalingsgegevens voor het gemak van toekomstige verzendingen en kosten. Al dergelijke persoonlijke informatie is onderworpen aan het privacybeleid. SnackPilot extra kosten aan uw abonnement toevoegen in het geval van een wereldwijde onderbreking van de verzending (zoals een wereldwijde pandemie, natuurramp, enz.) wanneer normale verzendmethoden niet mogelijk zijn. In dergelijke gevallen, SnackPilot nodig zijn om uw verzendmethode te upgraden naar een hogere klasse - tenzij u een verzoek indient om u af te melden voor de verzendupgrade voordat de kosten in rekening worden gebracht. U bent verantwoordelijk voor eventuele kosten of kosten die uw uitgevende bank of creditcardaanbieder u in rekening brengt. Als uw betaling om welke reden dan ook aan ons wordt geretourneerd, kunnen we uw account rechtstreeks opnieuw factureren en op een andere manier betalen, inclusief een afschrift per post. Van eventuele accountwijzigingen die na de laatste dag van elke maand worden gemaakt, wordt niet verwacht dat ze van invloed zijn op het abonnement tot de volgende verzendperiode. In een poging om dozen zo snel mogelijk bij onze abonnees te krijgen, beginnen we met het verwerken van zendingen voordat de aanmeldingstermijn is verstreken. Als gevolg hiervan moeten alle adresupdates binnen 48 uur voorafgaand aan de verlengingsdatum van het abonnement worden uitgevoerd (zie "Uw abonnementscontract" hieronder voor informatie over de verlengingsdatum) om ervoor te zorgen dat ze correct worden weergegeven op uw zending. Onze verzendservice omvat niet het doorsturen met uw post naar een bijgewerkt adres. Eventueel gemaakte verzendkosten worden niet terugbetaald of bijgeschreven op uw abonnement. Elk bedrag dat voor de boxen en services is betaald, is definitief en kan niet worden gerestitueerd.


SECTIE 4 – UW ABONNEMENTSOVEREENKOMST

Door een abonnement te kopen, erkent u dat uw abonnement een initiële en terugkerende betalingsfunctie heeft en aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor alle terugkerende kosten voorafgaand aan de annulering. Uw abonnement wordt automatisch voor opeenvolgende periodes verlengd, tegen het dan geldende abonnementstarief. Als u uw abonnement op elk gewenst moment wilt annuleren, moet u ten minste 48 uur vóór uw volgende geplande verlengingsdatum contact opnemen met de ondersteuning via het formulier op deze website, of uw abonnement online annuleren via de klantportal om kosten te voorkomen. Alle abonnementen worden verlengd op dezelfde datum als waarop u zich aanmeldt. Alle wijzigingen in uw abonnement zijn van toepassing op de volgende verlengingsdatum. Als u opzegt, kunt u uw abonnement gebruiken tot het einde van uw dan lopende abonnementsperiode. SnackPilot zonder verdere toestemming van u periodieke kosten indienen (bijv. maandelijks) totdat u vooraf op de hoogte stelt dat u deze machtiging heeft beëindigd of uw betalingsmethode wilt wijzigen binnen de 48-uurs kennisgevingsvereiste. Als u uw abonnement opzegt, komt u niet in aanmerking voor een evenredige terugbetaling van enig deel van de abonnementskosten die voor de dan lopende abonnementsperiode zijn betaald. Heractivering van het abonnement genereert automatisch een factuur voor een nieuwe bestelling onder uw huidige abonnement voor de huidige bestelperiode. SnackPilot zich het recht voor om het abonnement en de prijs van de diensten te wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving aan abonnees. We behouden ons ook het recht voor om uw abonnement op elk moment in te trekken. Het lidmaatschap is nietig waar dit wettelijk verboden is.


SECTIE 5 - VERZENDING

 • Verzekering:Alle dozen die worden verzonden met een traceerbare verzendoptie, worden automatisch gedekt door een verzekering.
 • Gevallen gedekt door de verzekering:
 1. In het geval van diefstal kunnen gestolen dozen worden vervangen in het geval dat bewijs wordt geleverd door de rederij waaruit blijkt dat zij erkennen dat de doos is zoekgeraakt of gestolen.
 2. Beschadigde dozen als gevolg van natuurrampen, zoals branden, overstromingen, orkanen, enz.
 3. Ontbrekende of beschadigde dozen als gevolg van verkeerde behandeling door uw lokale koerier.
 • Let op, dozen die niet zijn ontvangen vanwege een onjuist verzendadres, of die opzettelijk zijn geweigerd door de abonnee, komen niet in aanmerking voor vervanging.
 • Ontbrekende of beschadigde artikelen
 1. Ontbrekende items - dit geval verwijst naar wanneer je doos veilig en fysiek intact aankomt, maar er ontbreken een of meer van de items die in het meegeleverde boekje worden vermeld.
 2. Beschadigde items - dit geval verwijst naar wanneer uw doos veilig en fysiek intact aankomt met alle items die in het boekje staan vermeld, maar een of meer items zijn beschadigd of verlopen in het geval van bederfelijke items.
 3. Alle ontbrekende of beschadigde artikelen moeten binnen 7 dagen na ontvangst van uw doos worden gemeld om in aanmerking te komen voor vervanging of terugbetaling op basis van de beschikbaarheid van het product. Als het ontbrekende product beschikbaar is, wordt een vervangend product verzonden en wordt geen terugbetaling overwogen. U moet het onderstaande bewijsmateriaal meesturen wanneer u een rapport indient, zodat ons ondersteuningsteam een oplossing kan bespoedigen:
 4. Foto\'s van alle zijden van de doos (geldt voor zowel ontbrekende als beschadigde items)
 5. Foto\'s van alle items die in de doos zijn ontvangen (geldt voor zowel ontbrekende als beschadigde items)
 6. Foto\'s van afzonderlijke items, opruimen met de betreffende schade (geldt voor gevallen van beschadigde items)

Beschadigde artikelen worden vervolgens beoordeeld door een ondersteuningsmedewerker en alleen voor beschadigde producten wordt vervanging of restitutie verleend. Dit dekt of omvat geen schade aan de verpakking van genoemd artikel. Vlekken aan de verpakking worden niet beschouwd als onderdeel van een beschadigd artikel.

 • Beleid voor geretourneerde dozen -Geretourneerde dozen worden opnieuw verzonden met extra verzendkosten, tenzij de doos door onze eigen fout is geretourneerd. Dozen die zijn geretourneerd vanwege een onjuist verzendadres/onvolledig verzendadres komen niet in aanmerking voor restitutie.
 • Dit beleid kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden bijgewerkt en is onmiddellijk en met terugwerkende kracht van toepassing op alle abonnementen en abonnees.

SECTIE 6 - ALLERGIE INFORMATIE

SnackPilot geen allergeneninformatie voor de Europese producten in deSnackPilot abonnement boxen. SnackPilot wel allergeneninformatie in het boekje voor de SnackPilot box voor veelvoorkomende allergenen. Hoewel we ons best doen om nauwkeurige veelvoorkomende allergieën te geven, is de lijst niet volledig en SnackPilot kan niet garanderen dat elk artikel allergeenvrij is in alle abonnementsboxen.


SECTIE 7 – PRODUCTINFORMATIE; BEPERKING OP HOEVEELHEDEN

Met uitzondering van enige inhoud die van tijd tot tijd door leden kan worden ingediend, streven we ernaar ervoor te zorgen dat de informatie op de site volledig en betrouwbaar is. Bepaalde informatie kan prijsfouten, typografische fouten en andere fouten of onnauwkeurigheden bevatten die we zonder aansprakelijkheid kunnen corrigeren. We behouden ons ook het recht voor om de door leden gekochte hoeveelheden te beperken en om een evenement of promotie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te herzien, op te schorten of te beëindigen (ook nadat een bestelling is ingediend en/of bevestigd). We kunnen niet garanderen dat alle producten die op onze Site worden beschreven, beschikbaar zullen zijn.


SECTIE 8 – AUTEURSRECHT

De technologie die ten grondslag ligt aan, en de volledige inhoud van de site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, is auteursrechtelijk beschermd als een collectief werk onder EU- en andere auteursrechtwetten, en is eigendom van SnackPilot en wordt beschermd door copyright en andere intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten. Het collectieve werk omvat werken die in licentie zijn gegeven aan: SnackPilot. Auteursrecht 2021 SnackPilot. Alle rechten voorbehouden. We doen geen onderzoek om te bepalen of dergelijke werken nauwkeurig zijn, noch kunnen we garanderen dat al dergelijke werken vrij zijn van typografische fouten. We kunnen niet garanderen dat de informatie die op deze site wordt weergegeven 100% nauwkeurig is.


SECTIE 9 – DOOR DE GEBRUIKER GEGENEREERDE CONTENT

Door uw gegevens te delen, in te dienen en te uploaden, inclusief maar niet beperkt tot foto\'s, afbeeldingen, video\'s, muziek, kunst of opmerkingen, verleent u SnackPilot een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om uw gebruikersgegevens op een legale manier te gebruiken, te reproduceren, afgeleide werken voor te bereiden, weer te geven en uit te voeren ten behoeve van SnackPilot. U erkent en gaat ermee akkoord dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle gebruikersgegevens die u beschikbaar stelt via SnackPilot. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat: (1) u over alle rechten, licenties, toestemmingen en vrijwaringen beschikt die nodig zijn om: SnackPilot vereiste rechten om gebruikersgegevens te verspreiden, (2) noch uw gegevens, noch uw plaatsing, upload, publicatie, indiening of verzending van deze gegevens of SnackPilot gebruik van uw geüploade gegevens (of een deel daarvan) op, door of door middel van SnackPilot zal inbreuk maken op, onrechtmatig toe-eigenen van of inbreuk maken op het octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten of rechten van publiciteit of privacy van een derde partij of resulteren in de schending van toepasselijke wet- of regelgeving.


SECTIE 10 – AFWIJZING VAN GARANTIE

Tenzij specifiek anders bepaald, worden de site en de producten die op de site worden aangeboden aangeboden op een "as is" en "as available" basis zonder garanties of enige vorm, expliciet of impliciet. Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, SnackPilot wijst alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. SnackPilot verklaart of garandeert niet dat de functies op de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat de defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de site of de server die de site beschikbaar maakt, vrij is of virussen of andere schadelijke componenten. SnackPilot geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot het gebruik van de materialen op de site in termen van hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, tijdigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Toepasselijke wetgeving staat mogelijk geen beperkingen of uitsluitingen van garanties toe, dus de bovenstaande beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.


SECTIE 11 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Geen van beide SnackPilot noch zijn woordvoerders van beroemdheden zijn aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om de site of het materiaal op of geleverd via de site te gebruiken, zelfs als SnackPilot op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. zal in geen geval SnackPilot aansprakelijkheid jegens u hoger zijn dan de bedragen die u hebt betaald aan SnackPilot in verband met uw SnackPilot lidmaatschap. Toepasselijke wetgeving staat de beperking van uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade mogelijk niet toe, dus de bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing. In het geval dat een product wordt vermeld met een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van typografische fouten of fouten in de prijsstelling of productinformatie ontvangen van onze leveranciers, SnackPilot heeft het recht om bestellingen die zijn geplaatst voor producten die tegen de verkeerde prijs zijn vermeld, te weigeren of te annuleren. SnackPilot heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling wordt geannuleerd, SnackPilot zal onmiddellijk een tegoed op uw creditcardrekening plaatsen voor het bedrag van de afschrijving. SnackPilot is niet aansprakelijk voor letsel of schade veroorzaakt door producten in de doos. Een dergelijke aansprakelijkheid is uitsluitend de verantwoordelijkheid van het productmerk of de fabrikant. Deze voorwaarden zijn op u van toepassing wanneer u de site bezoekt. Deze voorwaarden, of een deel ervan, kunnen worden gewijzigd of beëindigd door: SnackPilot zonder kennisgeving op elk moment, om welke reden dan ook. SnackPilot behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken kortingscodes te beperken tot één per klant. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en diversen, blijven in elk geval van kracht na beëindiging van deze voorwaarden en uw gebruik van de site.


SECTIE 12 – BELASTINGEN

Uw totale prijs omvat de prijs van het product plus eventuele toepasselijke omzetbelasting; dergelijke staats- en lokale omzetbelasting is gebaseerd op het verzendadres en het btw-tarief dat van kracht is op het moment dat u het product koopt. We brengen alleen belasting in rekening in staten en andere gebieden waar de goederen die via internet worden verkocht, belastbaar zijn. SnackPilot is niet verantwoordelijk voor invoerbelasting, douanebelasting en andere belastingen die door de lokale overheid worden geheven.


SECTIE 13 – KENNISGEVING

SnackPilot kan u een kennisgeving bezorgen via e-mail, een algemene kennisgeving op deze site of op een andere betrouwbare manier.


SECTIE 14 – GEBRUIK VAN DE SITE

Het gebruik van de site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is ten strengste verboden.


SECTIE 15 – VRIJWARING

U stemt ermee in om schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren SnackPilot, haar functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers van en tegen alle verliezen, aansprakelijkheden, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, als gevolg van enige schending van deze Voorwaarden of enige activiteit met betrekking tot het gebruik van de Site (inclusief nalatig of onrechtmatig gedrag) door u of een andere persoon die toegang heeft tot de Site met uw internetaccount.


SECTIE 16 – KORTINGSCODES

Behalve zoals expliciet is toegestaan via deze site, stemt u ermee in om geen kortingscodes te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, te leasen, te wijzigen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, openbaar weer te geven, te publiceren, over te dragen, te bewerken, te catalogiseren, samen te voegen of afgeleide werken te maken van kortingscodes. ontvangen op of van deze site. Je kunt een kortingscode alleen gebruiken voor je eerste box in het abonnement.


SECTIE 17 – PRIVACY

Registratiegegevens en bepaalde andere informatie over u zijn onderworpen aan ons Privacybeleid. U begrijpt dat de technische verwerking en verzending van deze site (a) verzendingen via verschillende netwerken kan inhouden; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van aansluitende netwerken of apparaten.


SECTIE 18 – LINKS VAN DERDEN

In een poging om onze bezoekers meer waarde te bieden, SnackPilot kan linken naar sites die door derden worden beheerd. Echter, SnackPilot heeft geen controle over deze gelinkte sites, die allemaal aparte privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben, onafhankelijk van SnackPilot. Deze gelinkte sites zijn alleen voor uw gemak en daarom bezoekt u ze op eigen risico. Niettemin, SnackPilot streeft ernaar de integriteit van zijn site en de daarop geplaatste links te beschermen en vraagt daarom om feedback, niet alleen op zijn eigen site, maar ook op sites waarnaar hij linkt (ook als een specifieke link niet werkt).


SECTIE 19 – HANDELSMERKEN

Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van SnackPilot op de Site zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SnackPilot, of van hun respectievelijke eigenaren.


SECTIE 20 – DIVERSEN

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en SnackPilot met betrekking tot uw gebruik van de site. Noch de gedragslijn tussen de partijen, noch handelspraktijken zullen ertoe leiden dat deze voorwaarden worden gewijzigd. SnackPilot kan zijn rechten en plichten onder deze Overeenkomst op elk moment aan een partij overdragen zonder u hiervan op de hoogte te stellen.


SECTIE 21 – CONTACTGEGEVENS

Als u vragen heeft over deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

support@snackpilot.com